Disclaimer

Op al onze werkzaamheden en rechtsverhoudingen met derden zijn Nederlands recht en de algemene voorwaarden van De Mik Real Estate Partners B.V. van toepassing. Deze bevatten onder meer een beperking van aansprakelijkheid en zijn gedeponeerd ter griffie van de Rechtbank te Rotterdam. De algemene voorwaarden kunnen worden geraadpleegd op www.demik.nl en worden op verzoek toegezonden.